Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Заповед / 15.04.2015 г.

 

З А П О В Е Д

 

от 15 април 2015 г.

 

Относно: Оповестяване на турнири по бридж в Спортния календар на ББФ - Национални турнири.

 

На основание Наредба за реда и условията за организиране и провеждане на турнири по бридж, приета с решение на УС на ББФ от 24.02.2015 г.

 

НАРЕЖДАМ

 

Организаторите на национални турнири, чиито покани за участие в турнири не отговарят на действащите нормативни изисквания, да актуализират информацията съгласно изискванията на чл. 10 (1) от Наредба за реда и условията за организиране и провеждане на турнири по бридж и в срок до 30.04.2015 г. да изпратят файлове с обновените покани на е-мейл: office@bridge.bg.

След 30.04.2015 г., всички покани за турнири, които не отговарят на изискванията, ще бъдат премахнати от Спортния календар на ББФ - Национални турнири, публикуван на www.bridge.bg.

 

                                                                                            

гр. София                                                                                                                                                                Изпълнителен директор на ББФ:         

15.04.2015                                                                                                                                                                                                                    /Марта Николова/

Резултати