Bulgarian Bridge Federation

Нормативна уредба

 

Заповед/ 30.09.2017

З А П О В Е Д

 

от 30 септември 2017 г.

 

Относно: Влизане в сила на нов съдийски правилник - Правилник по спортен бридж 2017.

 

Във връзка с публикуването на The 2017 Laws of Duplicate Bridge от Световната Бридж Федеарция (World Bridge Federation) през март 2017 г. и определения краен срок за въвеждането му в сила

 

НАРЕЖДАМ

 

Правилник по спортен бридж 2017 да влезе в сила считано от 30.09.2017 г., като след тази дата всички състезания на ББФ да бъдат провеждани при стриктно спазване на новия съдийски правилник.

 

                                                                                            

гр. София                                                                                                                                                                Изпълнителен директор на ББФ:         

30.09.2017                                                                                                                                                                                                                    /Марта Николова/

Резултати